Referat af årsmøde i Odense Valgmenighed, torsdag d. 17.6.21. kl. 19 i kirken i Dronningensgade.

 

Inden årsmødet gik i gang præsenterede Anne Grete Pilgaard menighedsrådet. Dernæst indledtes årsmødet.

 1. Valg af dirigent.

Torsten Johannesen blev valgt. Han konstaterede årsmødet rettidigt indkaldt og lovligt. Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

 1. Valg af referent og stemmetællere.Poul Borch Nielsen blev valgt som referent.
  Anders Lundsgaard og Ole Nielsen blev valgt som stemmetællere.
 2. Menighedsrådets beretning til godkendelse.Anne Grete Pilgaard aflagde beretning på menighedsrådets vegne. Årsberetning valgmenighed 2020
  Der var bl.a. flg. kommentarer: ”Menighedsrådet har håndteret coronatiden med dens restriktioner fantastisk! Det har været spændende at følge de nye tiltag, bl.a. videogudstjenesterne har været dejlige. Kirkeministeriets håndtering af gudstjenester omkring juletid har været forkert.”
  ”Det har været interessant og positivt at prøve gudstjenester på 30 minutter. Det er lykkedes, og blev udført på en meget fin måde, hvor kerneindholdet af gudstjenesterne blev bevaret.”
  ”Det har været godt at blive udfordret af et andet format. Det har uden tvivl været et stort arbejde, og det er lykkedes fint.”

”Samtalen efter gudstjenesten har været savnet – det bliver dejligt at kunne mødes igen.”

Beretningen blev godkendt.

 1. Præstens beretning.Inger Hjuler Bergeon var sygemeldt. Hendes beretning og hilsen til årsmødet blev oplæst af Christina Rønlev.
 2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. (Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til menighedsrådet).

Henrik Therkelsen gav en kort gennemgang af regnskabets hovedtal. Regnskabet er blevet godkendt af valgmenighedens revisor samt de interne revisorer.
Regnskabet udviser et overskud på kr. 318.893. Udover indtægter fra medlemsbidrag har valgmenigheden igen i år modtaget penge fra tips- og lottomidlerne fra Kulturministeriet samt momsrefusion. Der er også modtaget 50.000 kr fra Slots- og kulturstyrelsen i forbindelse med udgifter til skitse til det foreslåede nye alterparti. I hovedtræk flugter tallene på indtægt- og udgiftssiden meget med tallene for 2019. Valgmenigheden har bogførte aktiver på knap 12 millioner kroner.
Årsregnskabet blev godkendt.

 1. Behandling af indkomne forslag.Der var ikke indkommet nogle forslag.
 2. Forelæggelse af budget.Henrik Therkelsen forelagde budgettet. Der budgetteres med et overskud på omkring 50.000 kr.
 3. Valg af medlemmer til menighedsrådet samt suppleant.Jørgen Findsen, Louise Mosbæk Rush Johannesen og Christina Redtz Rønlev blev alle genvalgt til menighedsrådet uden modkandidater.
  Suppleant Lars Smedegaard blev genvalgt for det næste år.
 4. Valg af statsautoriseret revisor.Revisionsfirmaet FKS-revision v. Finn Skov blev genvalgt.
  Valg af folkevalgte revisorer.
  Arne Rasmussen blev genvalgt for de kommende 2 år.
  Valg af suppleant for folkevalgte revisorer.
  Anders Lundsgaard blev genvalgt.

Valgmenighedens repræsentant i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, Vibeke Scheibye, fortalte om arbejdet i FTS, hvor hun også er medlem af bestyrelsen.

Der blev spurgt, om medlemmerne ikke som tidligere kan få årsregnskabet ud pr mail inden årsmødet? Anne Grete Pilgaard svarede, at regnskabet nok ikke kan komme på hjemmesiden, men altid kan rekvireres via mail inden årsmødet om det ønskes.

Et medlem savnede, at suppleanten til menighedsrådet ikke kunne være til stede. Det fik formanden til at svare, at det generelt var vanskeligt at finde kandidater til rådet, og alle meget gerne må bidrage med forslag samt spørge i deres omgangskredse om der er nogen med interesse for opstilling til Odense Valgmenigheds menighedsråd. Arbejdet er spændende!

Formanden blev takket for gode orienteringsmails i løbet af corona-tiden, så man følte sig orienteret om, hvad der skete i menigheden.

Der var ikke flere indlæg, så dirigenten afsluttede årsmødet kl. 20.

Dernæst fortalte Arne Rasmussen og Claus Rønlev om deres arbejde med at dokumentere og gemme informationer om kirkens historie.
Og til sidst spillede Lydia Zacchariassen Romance af N.W.Gade på flygelet.

Referent Poul Borch Nielsen

Dirigent Torsten Johannesen