Referat af Årsmødet i Odense Valgmenighed

Onsdag d. 23. september 2020, kl. 19.00

Odense Valgmenighedskirke.

Ca.75 af menighedens medlemmer deltog i årsmødet, som blev afholdt under behørig hensyntagen til coronaepidemien.

Forløbet fandt sted i henhold til udsendt dagsorden.

  1. Som dirigent foreslog menighedsrådet Lone Binzer, som blev enstemmigt valgt.

Hun indledte med at konstatere både dette og det foregående møde – aflyst pga. coronanedlukningen i marts – for rettidigt indkaldt.

  1. Til referent var foreslået Marianne Schroll, som blev valgt. Som stemmetællere valgtes Arne Rasmussen og Anders Lundsgaard.
  2. Anne Grete Pilgaard fremlagde menighedsrådets beretning, som kræver årsmødets godkendelse. Beretningen kan læses her Menighedsrådets beretning marts 2020

I forbindelse med oplysning om udlejning af kirkesalen til forskellige kulturelle arrangementer understregede Anne Grete Pilgaard, at man havde sat udlejningen i system. Der er således vedtaget et fast lejevederlag (pt. 1.000kr.), som er inkl. lys og varme.

Beretningen blev godkendt med applaus.

  1. Inger Hjuler Bergeon fortalte om årets arbejde og visioner i skyggen af corona’en. Beretningen kan læses her: Præstens beretning 2020

Samtale udspandt sig med udgangspunkt i præstens beretning: der er ærgrelse over at der er meget lille fremmøde, når kirken har vikarierende præster.

Kirkesanger og organist fik mange gode bemærkninger med på vejen pga. musik på højt – og undertiden lunt – plan.

Præsten slap ’elefanten i rummet’ fri, idet hun frustreres over mådeholden feedback på sit engagement. Ønsker menigheden andre tiltag?

Dirigenten takkede for beretningen, som ikke skal vedtages. Der var stor glæde over præstens udadvendte og engagerede arbejde fra de tilstedeværende, og der var forståelse for at det kan være ensomt at være valmenighedspræst, specielt i en coronatid.

Prædikener lægges ud på nettet, man kan dele dem med venner, og det giver megen glæde. Med dette fik Inger B. mod til at gå videre.

Der blev spurgt til åbne menighedsrådsmøder og offentliggørelse af mødereferater, formanden påpegede at hendes beretning bygger på referater fra møderne i menighedsrådet.

  1. Regnskabet var ikke blevet lagt frem på bordene grundet coronasituationen. Har dog ligget i den lille stue siden marts. Det blev vist på skærm og gennemgået af Henrik Therkelsen. Det fremviste stort set samme resultat som regnskabet i 2019.
  2. Som indkommet forslag blev skitsen til fornyelse af koret inkl. altertavle behandlet.

Skitsen blev projiceres på filmlærredet, og man så en glasmosaik, 5m x 2,5m, som forestiller en vej, der går fra kirkerummet ud i verden. Æblet er en gennemgående figur med mange fortolkningsmuligheder.

Man har til hensigt med tiden at forny opstilling af prædikestolen, men arven fra Karen Christensen og hendes søstre skal alene gå til udskiftning af den gamle altertavle. I John Kørners forslag til altertavle indgår glasmosaikken i apsis, idet planen er at åbne ud til byrummet med henblik på at bringe lys ind i koret.

Skitsen har ikke tidligere været fremlagt af hensyn til den demokratiske proces.

Mange kommentarer og spørgsmål fulgte på præsentationen af skitsen, bl.a. var man optaget af om vinduet er sikret mod hærværk, om man bliver blændet af lyset som falder ind, om der er indblik fra gaden, og om man i det hele taget må ændre på kulturarven.

Kommunen er interesseret i at samarbejde om et harmonisk resultat i de ydre rammer.

Der blev spurgt til økonomien: Man har søgt Statens Kunstfond som har støttet med 50.000 kr. til skitsen. Indtil videre er arven på 700.000 kr. den økonomi, som eksisterer. Til renovering af rummet er 2,2 mil. kr. nødvendige, dertil kommer fornyelse af prædikestolen. Pernille Geisler, i praktik som kirketjener, er fundraiser og lover sin fulde støtte.

Der stemtes om hvorvidt menighedsrådet skal gå videre med planen inkl. fundraising m.v.

Afstemning: 66 medlemmer stemte for, 2 stemte imod, og 5 stemte blankt.

Der blev dermed givet opbakning til at gå videre med arbejdet omkring projektet.

Det blev nævnt at projektet skal endeligt godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, inden det bliver ført ud i livet. Hertil bemærkede Anne Grete Pilgaard at hvis der, når skitsen og projektet bliver præsenteret for alle, måtte vise sig, at der er nogle, der ikke har deltaget i årsmødet og som ikke er enige i aftenens beslutning, så er der i vedtægterne det sikkerhedsnet, at 30 medlemmer, kan fremsætte et ønske om en ekstraordinær generalforsamling.

Der var ikke indkommet yderligere forslag til dette punkt.

  1. Forelæggelse af budget v. Henrik Therkelsen. Der budgetteres med et mindre driftsoverskud. Tilsyneladende er lønningerne højere end sidste år, men det skyldes de nye regler for udbetaling af feriepenge.
  2. Der blev spurgt om hvad de genopstillede medlemmer lægger vægt på i arbejdet i menighedsrådet? Hanne Staack: Samarbejde med Højskoleforeningen, Claus Wognsen: arbejdet omkring altertavlen, Stine Bett Andersen: aktiviteterne omkring børnene. Alle tre blev genvalgt for en periode på tre år. Som suppleant for et år valgtes Lars Smedegaard. Han kunne desværre ikke være til stede denne aften.
  3. Palle Wognsen blev genvalgt som folkevalgt revisor, Anders Lundsgaard blev genvalgt som suppleant for folkevalgt revisor.

Eventuelt: Kirkesanger og organist blev endnu en gang rost, der var tak til Inger Bergeon for en eksemplarisk åbning efter coronanedlukningen, – og tak til Anne Grete Pilgaard for en god og ordentlig håndtering af sit hverv. Annalise Rasmussen fik mange gode tanker med på vejen for sin opfindsomme og dejlige servering i mange sammenhæng.

Marlene fra Odense Friskole fortalte om samarbejde mellem Valgmenigheden og Friskolen, ligeledes redegjorde Vibeke for Folkekirkens tværkulturelle samarbejde, FTS, om samarbejdet m. kirken.

Arne Rasmussen fortalte at han forsøger at få styr på kirkens historie. Han har interviewet en del medlemmer og har fået gode oplysninger. Nu er spørgsmålet hvad der skal gøres med materialet?

Anne Grete takkede Lone Binzer for ildhu i sit hverv som ordstyrer, behørig afspritning af mikrofon og transport af samme til ivrige spørgere.

Lydia Zachariassen satte sig til slut til flyglet og lod roen sænke sig over forsamlingen gennem Mendelsohns ’Sange uden Ord’: ’Til Trøst’.

Aftenen sluttede kl. 22.

 

Dirigent Lone Binzer                                                                 Referent Marianne Schroll