Referat af Årsmøde i Odense Valgmenighed onsdag d. 23. marts 2022 kl. 19 i kirken


Printvenlig udgave findes her Referrat af årsmødet i Odense valgmenighed 2022

Der blev indledt med sang fra Højskolesangbogen nr. 416: Er Vesterhavet vest nok.

Dernæst blev nuværende menighedsråd inkl. suppleant præsenteret. Dernæst blev årsmødet afholdt.

 • Valg af dirigent. Menighedsrådet foreslog Ib Ketelsen, som blev valgt. Dirigenten konstaterede årsmødet lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Dagsordenen er efter vedtægterne
 • Valg af referent og stemmetællere. Menighedsrådet foreslog Poul Borch Nielsen som referent. Blev valgt. Dernæst blev de to folkevalgte revisorer valgt som stemmetællere.
 • Menighedsrådets beretning. Anne Grete Pilgaard (AGP)
  aflagde beretningen på menighedsrådets vegne. Beretningen vedhæftet her. : Menighedsrådets-årsberetning-2022.pdf
  Efter beretningen blev der udtrykt stor tak til Helene Sønderby for hendes mangeårige engagement som medlem af menighedsrådet.
  Dernæst var der åbent for kommentarer og spørgsmål.
  ”Vil Odense kommune dække udgifterne i forbindelse med anlæggelse af park og afskærmning ind mod kirken i forbindelse med etablering af park/sti fra letbanen til Dronningensgade”? Svar: der er drøftelser med kommunen om, hvordan anlægget skal se ud. De fleste udgifter forventes afholdt af Odense kommune.
  ”Har vi brug for en konkret kontakt til folkekirken (biskop/provst). Vi oplever hyppigt, at vi bliver glemt som en del af folkekirken. Kan vi styrke kontakten?”
  Svar: AGP: der er kontakt i forbindelse med provstesyn af kirken, og biskoppen har tilsyn med forkyndelsen. Vi har adgang til rådgivning fra stiftskontoret, og der har været god hjælp derfra i forbindelse med planlægning af det nye alterparti. Det er også lykkedes formanden at komme med på provstens mail-liste til menighederne, noget, der har krævet aktiv indsats. Så kan OV følge med i, hvad der udsendes af direktiver, uden at vi er forpligtet til at følge det hele.
  IHB (Inger Hjuler Bergeon): Et meget relevant spørgsmål. Digitaliseringen har medført masser af arbejde med at fastholde kontakten til kirkeministeriet inkl. lokale forhold. For vi (OV) bliver konstant glemt, og der skal så bruges meget tid på at sikre, at OV bliver ved at være ”kendt” af myndighederne som en del af folkekirken. Der er forskelle mellem de forskellige grundtvigske valg- og frimenigheder. Nogle ønsker intet samarbejde med sognekirkerne – IHB søger meget samarbejde med de lokale sognekirker, og med godt resultat. Grundtvigsk Forum skulle måske være mere opmærksomme på at gøre opmærksom på, at valgmenighederne også er en del af folkekirken.
  AGP: vi kan måske også selv være bedre til at fortælle, at OV er en del af folkekirken.
  Torsten Johannesen takkede for svaret, og tilføjede en kommentar: For øjeblikket diskuteres folkekirkens liturgi. Det er en meget vigtig debat, også for os, fordi vi er bundet af samme liturgi/ritualer/salmebog som den øvrige del af folkekirken. Dåbsritualet burde ændres, da det har karakter af forhør. Man kunne måske lade præsten fremsige trosbekendelsen, og dernæst spørge den, som bærer barnet: vil du døbes på denne tro.
  IHB: Biskoppen har overtaget diskussionen om ritualerne uden af vi oplevede den store lydhørhed. Men emnet tænkes bestemt taget op af menighedsrådet samt blive sat til debat blandt medlemmerne nu, da coronaen ikke længere forhindrer fysisk debat.
  ”Hvordan bliver nye medlemmer, som gæster kirken, modtaget. Har man gjort sig nogle tanker om det? Nogle steder er kirkegængere, som har et ”frivillig”-skilt på, så nye ved, de fx kan henvende sig til dem.”
  AGP: det er bestemt noget, der bliver talt om. Og det er en opgave, vi alle i fællesskab skal løse, så det er rart for nye kirkegængere at være med.
  ”Der blev nævnt, at vi endnu ikke har modtaget nogle fondsmidler til at finansiere ombygningen af alterpartiet. Er der tænkt, hvad man kan gøre såfremt der ikke skaffes fondsmidler?”. Henrik Therkelsen (HT), kasserer: Projektet kan gennemføres for egne midler, såfremt der ikke kommer fondsmidler. Men søgning af fondsmidler er intensiveret efter gode råd fra IN SITU, som er et firma, der arbejder med mødet mellem kunst og hverdagsliv med speciale i processer, hvor kunsten integreres i bygninger og byrum. Der vil blive meldt ud så snart det måtte lykkes af få fondsmidler.
  ”Orglet blev finansieret via ekstra medlemsbidrag. Har man overvejet dette i forbindelse med alterpartiet?”. HT: nej, det er der ingen planer om for øjeblikket.
  Dernæst var der ikke flere spørgsmål og kommentarer. Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 • Præstens beretning. Vedhæftet her.

Efter beretningen var der mulighed for spørgsmål og kommentarer.
”Hvorfor fremsiges trosbekendelse og fadervor ikke i kor i valgmenigheden?”. IHB: Trosbekendelsen er i DK blevet en meget central del af gudstjenesten. Men det er faktisk en dåbsbekendelse, og ikke en trosbekendelse. Man kunne måske overveje at lægge den et andet sted i gudstjenesteforløbet, så den ikke får så markant en plads som nu. Argumentet for, at det ikke er en fælles fremsigelse, er Grundtvigs: det er frihedstanken, at ingen skal kunne pålægges at fremsige trosbekendelse og fadervor, selvom man er i kirken. Ordene skal lyde, fordi det er stedets ånd, men de skal ikke påtvinges nogen. Men man kunne sagtens forestille sig mere samtale om, hvorfor vi gør som vi gør. Det står naturligvis den enkelte frit for, at ”tale med” under trosbekendelse og fadervor.

Præstens beretningen skal ikke godkendes.

 • Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  HT fremlagde regnskabet. Årets resultat er ca. 600.000 kr. Det bedste resultat i mange år. Medlemsbidragene er steget med ca. 200.000 kr i forhold til sidste år. Der er også stadig indtægter fra tipsmidlerne og momsrefusion. På udgiftsiden var der bl.a. brugt ca. 60.000 kr mindre på ”Kirken” end sidste år, hvor der blev brugt penge på John Kørners skitser til nyt alterparti.
  Rådet foreslår 500.000 kr til hensættelse og 100.000 kr overført til næste år. Odense Valgmenigheds aktiver er værdisat til ca. 12.000.000 kr.
  Efter fremlæggelsen var der muligheder for spørgsmål og kommentarer.
  ”Er det udelukkende John Kørnes glasmosaik, der er regnet med i udgifterne på 2.600.000 kr, eller er det hele projektet?”.
  HT: der skulle være de samlede udgifter.
  ”Har man overvejet at skifte bank? (nuværende er Danske Bank).
  HT: der har der ikke været overvejelser over.
  ”Der er i regnskabet anført udgifter til ”kontingenter” på ca. 5000 kr i 2021, hvor beløbet var 0 kr i 2020. Hvad dækker det?”
  HT: Det er kontingent til de grundtvigske valg- og frimenigheder, som ikke blev opkrævet i 2020 fordi der ikke blev afholdt arrangementer.
  ”Vi har 3.600.000 kr stående klar til brug. Lad os endelig komme i gang med at bruge dem, så vi kan komme i gang med alterprojektet”
  AGP: menighedsrådet er allerede i gang med en tidsplan. Men fonde skal søges inden man har en endelig aftale med kunstneren.
  Regnskabet blev derefter sat til afstemning, og blev enstemmigt godkendt.
 • Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.
 • Forelæggelse af budget. HT fremlagde budgettet. Der er budgetteret med et driftsresultat på 150.000 kr. og afsat 100.000 kr. ekstra til ”Kirken”. Der er ikke regnet med støtte fra tipsmidlerne og momsrefusion, men det forventes at vi kan få de indtægter igen i 2022.
  Budgettet skal ikke godkendes.
 • Valg af 3 medlemmer til menighedsrådet samt suppleant.
  På valg: Helene Sønderby, genopstiller ikke

Henrik Therkelsen, villig til at genopstille
Anne Grete Pilgaard, villig til at genopstille

Nicolai Dalskov Andersen blev foreslået, og gav en kort præsentation af sig selv.
Der blev ikke foreslået andre kandidater, så Henrik Therkelsen, Anne Grete Pilgaard og Nicolai Dalskov Andersen blev valgt.
Suppleanten Lars Smedegaard var villig til genvalg, og da der ikke var andre kandidater, blev han genvalgt som suppleant.

 • Valg af statsregistreret/registreret revisor, folkevalgt revisor samt suppleant.
  Nuværende revisor, Finn Schou, blev genvalgt.
  Folkevalgte revisorer: Palle Wognsen var på valg, og var villig til at genopstille. Blev genvalgt.
  Suppleant for folkevalgt revisor Anders Lundsgaard var villig til at genopstille og blev genvalgt.
 • En repræsentant for Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, FKS, som Odense Valgmenighed er medlem af, fortalte lidt om arbejdet i organisationen i 2021. Flere af valgmenighedens medlemmer er aktive i FTS. Valgmenigheden har støttet FKS med et beløb i 2021, og det blev der udtrykt tak for.
  Ebba Abildgaard takkede IHB for inspirerende og spændende prædikener; tak til Sascha, kirketjener, samt Finn (kirkesanger) og Carsten (organist) for at skabe en god stemning i kirken. Ebba var glad for nyhedsbrevene og syntes, hjemmesiden var meget overskuelig og en god reklame for valgmenigheden. Også tak til Helene Sønderby for det store arbejde i menighedsrådet.
  Marianne Bach takkede IHB for at hun engagerede sig i friskolerne, og skabte bånd mellem dem og kirken. Også tak for TEMA-gudstjenesterne og for at konfirmandernes tanker om de emner, der diskuteres til konfirmandforberedelse, ofte inddrages.
  AGP svarede på spørgsmål om, hvor mange medlemmer vi er i valgmenigheden. Der er pr. 1.1.22 547 medlemmer, hvoraf 463 er over 18 år og dermed betalende medlemmer. Vi har behov for hele tiden af tale om og arbejde med, hvordan vi får nye medlemmer.
  IHB tilføjer, at de emner, der bliver nævnt i kommentarer og spørgsmål, er med i de overvejelser, menighedsrådet gør sig om, hvad der skal bruges resurser på. Der bliver konstant talt om, hvordan vi gør opmærksom på vores menighed, uden at det får karakter af propaganda.
  AGP: Grundtvigsk Fond er ved at lukke, og udlodder i den forbindelse nogle midler. Der er menigheder, som har arbejde i gang med PR-materiale om, hvad valgmenighederne er, der har søgt/fået? Økonomisk støtte til dette.

Der var ikke flere kommentarer. Aftenen blev afsluttet med to sange fra HS: nr. 304, Hold da op, hvad sker der her samt nr. 393, Et hav, der vugger sig til ro.

Referent Poul Borch Nielsen

Dirigent Ib Ketelsen