Referat af årsmøde i Odense Valgmenighed, torsdag d. 23. marts 2023
kl. 19 i kirken.

Printvenlig udgave findes her: Referat af årsmøde 2023

Der indledtes med en sang: Danmark, nu blunder den lyse nat

 1. Valg af dirigent

Lone Binzer blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede, at årsmødet var indkaldt efter vedtægterne og dermed beslutningsdygtigt.

 1. Valg af referent og stemmetællere

Poul Borch Nielsen blev foreslået som referent og valgt.
Lone Ejdrup Nielsen og Alice Egekær blev foreslået og valgt som stemmetællere.

 1. Menighedsrådets beretning til godkendelse. Læs her: Menighedsrådets beretning 2022
  Inden beretningen gjorde Anne Grete Pilgaard (AGP) opmærksom på, at punkt 6b i dagsordenen udgår, da der endnu ikke er konkrete ting at tage stilling til. Der vil blive indkaldt til ekstraordinært årsmøde, såfremt der er konkrete planer inden årsmødet 2024.
  Anne Grete Pilgaard aflagde menighedsrådets beretning. Vedhæftet her.

Spørgsmål/kommentarer: Der blev takket for en fin beretning. Vedr. punkt 6b blev der bedt om en kort præsentation af mulighederne under punkt 10, evt.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 1. Præstens beretning.

Inger Hjuler Bergeon (IHB) aflagde præstens beretning. Vedhæftet her Årsberetning valgmenighed 2023

Spørgsmål/kommentarer: ”Omkring medlemstallet: vil menighedsrådet tage initiativ til, at der nedsættes en gruppe, som kan arbejde med dette spørgsmål?”
IHB: Der har allerede været talt om muligheden. Vigtigt, at vi ikke lader som ingenting, men taler åbent om, at det er et problem, hvis medlemstallet fortsat falder.

”Trist med dalende medlemstal. Der er lignende udvikling i andre menigheder. Vi må stå sammen, for vi skal ikke lukke.”
IHB: Det er meget positivt, at vi i modsætning til mange andre, stadig har let ved at få gode medarbejdere, når der er behov for det.
”Det er lidt underligt, at medlemstallet daler. For vi har jo netop de foregående år valgt at åbne kirkerummet op for mange forskellige grupper, som har stor glæde af det. Fx Kammermusik Odense. Men det giver åbenbart ikke nye medlemmer”

IHB: ja, vi åbner os, rummet bliver brugt ustandseligt, og det giver liv i kirken men ikke medlemmer.

 1. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.

Henrik Therkelsen (HT) fremlagde årsregnskabet. Årets resultat er 277.000 kr. Indtægterne er faldet med ca. 160.000 kr i forhold til 2021 og omkostningerne er steget lidt. 2021 var ekstraordinært med et meget fint resultat, men i 2022 er resultatet cirka på niveau med resultatet i 2020 og tidligere.

Spørgsmål/kommentarer: ”Hvorfor afskrives kunst, orgel og flygel ikke i regnskabet”
HT: Det gør det ikke, fordi det ikke anses for at tabe værdi.
”Personaleomkostninger er steget en del. Kunne man stille krav om, at personalet er nogenlunde ensartet klædt?” Respons: ”Det er dejligt, at man ikke er ens og meget mørkt påklædt”
AGP: Der er beregnet penge til tøj for medarbejderne. Der er ikke firkantede krav til, hvad det skal være, men det skal naturligvis se nobelt ud.
”Posten ”bladkompagniet” i regnskabet. Er det uddeling af kirkebladet? Og kunne man spare noget der og kun dele ud til de, som ikke selv kan tage det med fra kirken?”
Dirigenten opfordrede til, at menighedsrådet ville overveje, om der kan spares noget her.
Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt.

 1. Behandling af indkomne forslag.
  a) Forslag til vedtægtsændringer:
  2 tilføjes: ”Årsmødet fastsætter det årlige medlemskontingent”
  § 3 tilføjes i forlængelse af dagsordenens pkt. 7: ”og fastsættelse af kontingent”
  § 3: ”medlemmer over 18 år” ændres til ”medlemmer fra 18 år”
  § 3: ”Vedr. pkt. 6: forslag til ændring af menighedens økonomiske forhold herunder fremtidig ændring af ligningssatsen skal behandles under indkomne forslag” slettes
  § 6a: ”herunder opkrævning af bidrag til valgmenigheden” slettes

AGP fortalte om baggrunden for ændringsforslagene: SKAT har meddelt, at der skal være et medlemskontingent, som ikke er fradragsberettiget. Et medlemsbidrag med fradrag, kan ikke betragtes som et kontingent, da det er en gave, som man får fradrag for, som er frivillig, og som man ikke kan forvente at få modydelser for. Vil medlemmet have skattefradrag udover grænsen for fradrag for gaver, forudsætter det, at man tegner en forpligtelseserklæring på det ønskede bidrag. Man kan også betale uden forpligtelseserklæring, men så er man begrænset af det totale mulige fradrag for bidrag til foreninger.

Spørgsmål/kommentarer: ”Får medlemmerne oplysninger om, hvad bidraget bør være?”
AGP: ja, der skal sendes nye forpligtelseserklæringer ud, der som minimum skal tegnes for 10 år, hvis man vil have skattefradrag. Menighedsrådet anbefaler, at OV fortsætter med at opkræve et beløb, som svarer til kirkeskatten. Det er grundlaget for kirkens økonomi.
”Er kontingent symbolsk?”
AGP: næ, det er det eneste, der er krav om, man skal betale for at være medlem. Dog skriver Kirkeministeriet på deres hjemmeside, at man som medlem af en valgmenighed i stedet for at betale kirkeskat, skal betale menighedens omkostninger. Det harmonerer ikke helt med SKATs formulering (i hvert fald ikke, hvis man skal have skattefradrag).
”Bliver betalingen til valgmenigheden for eftertiden opkrævet på samme måde som hidtil?”
AGP: ja, det kommer blot til at hedde både kontingent og medlemsbidrag.
Forsamlingen godkendte enstemmigt forslaget til ændring af vedtægterne.
b) Evt. salg eller afhændelse af jordlod til Odense Kommune til sti langs kirken. Udgået, se pkt 3.

Pause med kaffe og stort kagebord

 1. Forelæggelse af budget.
  HT forelagde budgettet for 2023. Budgettet skal ikke godkendes. Der var et spørgsmål om, hvorfor udgifter til det nye alterparti ikke figurerer i budgettet? HT svarer, at dette kører i et særskilt regnskab med udgifter og indtægter (bl.a. fra fonde). Når det endelig regnskab for alterpartiet foreligger, skal tallet naturligvis med i regnskabet.
 1. Valg af medlemmer til menighedsrådet samt suppleant.
  Inden der blev foretaget valg, blev det nuværende menighedsråd præsenteret.
  På valg er:
  Stine Bett Andersen. Genopstiller ikke
  Claus Bach Wognsen. Villig til genopstilling
  Hanne Staack. Villig til genopstilling
  Nicolai Dalskov, som blev valgt sidste år, er udtrådt af menighedsrådet, og der skal derfor vælges en anden for en 2-årig periode.
  Der blev foreslået genvalg til Claus Bach Wognsen og Hanne Staack. Derudover blev Astrid Bojesen og Therese Højmark Jensen foreslået til menighedsrådet.
  Da der ikke var flere kandidater, blev alle 4 valgt. Menighedsrådet beslutter under konstitueringen, hvem af de valgte, der er valgt for en 2-årig periode.
  Valg af suppleant for 1 år: Michael Larsen, Bellinge, blev foreslået. Og valgt.
 1. Valg af statsautoriseret revisor samt folkevalgt revisor og suppleant.
  FKS revision blev valgt som revisor.
  Folkevalgt: Arne Rasmussen er på valg og villig til genvalg. Genvalgt.
  Suppleant: Anders Lundsgaard er på valg og villig til genvalg. Genvalgt.
 1. Evt:
  Marianne Lundsgaard er valgmenighedens repræsentant i Odense Højskoleforening. Marianne fortalte lidt om dette.
  Marlene Porsgaard er valgmenighedens repræsentant i Odense Friskoles bestyrelse. Marlene fortalte lidt om dette.
  Marianne Granvig fortalte om Kammermusik Odense, som hun er forperson for. Kammermusik Odense bruger valgmenighedens kirkerum til deres koncerter.
  Vibeke Scheibye er valgmenighedens medlem i bestyrelsen for Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense. Var forhindret i at deltage i årsmødet i dag.

Årsmødet blev afsluttet med to sange, Et hav, der vugger sig til ro og Nu er jord og himmel stille.

Dirigent Lone Binzer.