Hvordan ?

Man bliver medlem ved at indmelde sig.

Det svarer til at løse sognebånd fra en sognekirke til en anden, men her sker det til en valgmenighed.

Man bliver således ved med at være medlem af den danske folkekirke med de rettigheder, det giver. Dog betaler man ikke kirkeskat, da der i stedet betales medlemsbidrag til valgmenigheden.

Valgmenighedens præst sørger for, at de relevante myndigheder får det at vide.

En indmeldelse betyder også, at valgmenighedens forretningsfører får medlemmets tilladelse til at hente oplysninger fra SKAT til udregning af medlemsbidrag.

Dette bidrag kan fratrækkes på selvangivelsen. Odense valgmenighed har fastlagt medlemsbidraget så det efter fradrag svarer til Odense Kommunes kirkeskat.

Hvad indebærer det?

Som medlem har man direkte indflydelse ved at deltage i valgmenighedens årsmøde.

Der er valgt en bestyrelse/et menighedsråd på 9 medlemmer. 3 er på valg hvert år.

På årsmødet kan alle emner tages op til debat. Alle medlemmer kan komme med forslag til årsmødets dagsorden.

Årsmødet er beskrevet i kirkens vedtægter.

Medlemmernes indflydelse gælder også ved ansættelsen af præst. Alle har stemmeret på det årsmøde, hvor præsten vælges. Når præsten er valgt, bliver ansættelsen stadfæstet af kirkeministeren.

Menighedsråd og præst tilrettelægger sammen tidspunkter for gudstjenester, møder og andre aktiviteter.

I løbet af året foregår der mange samtaler på kryds og tværs. Det underbygger det fællesskab, som en valgmenighed kendes på.

Valgmenighedens præst er, som alle præster i folkekirken, uafhængig og ubundet i sin forkyndelse og i sit daglige arbejde.

Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud af Odense Valgmenighed, skal du sende en mail til odense.valgmenighed@gmail.com.
Her skal du oplyser dit fulde navn og din adresse. Du vil herefter bliver overført til dit bopælssogn, og du vil komme til at betale kirkeskat.
Udmeldelse kan ske til den kommende 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.

Ønsker du at blive medlem, så udskriv, udfyld og underskriv Indmeldelsesblanket
Scan den og send den til ihb@km.dk eller aflever den til Inger Hjuler Bergeon

Ønsker du nærmere oplysninger,
så kontakt vores præst Inger Hjuler Bergeon
mail: ihb@km.dk
tlf. 66125705

eller kontakt menighedsrådsformand Anne Grete Pilgaard
mail: annegretepilgaard@gmail.com
tlf. 61410052