Vedtægter

For Odense Valgmenighed

 • 1
  Odense Valgmenighed har til formål, som del af Den danske Folkekirke, at danne ramme om et frit, grundtvigsk menighedsliv i henhold til gældende lov for valgmenigheder.
 • 2
  Ansøgning om optagelse som medlem af valgmenigheden sker ved henvendelse til præsten.
  Optagelsen sker efter gældende regler for sognebåndsløsning. Årsmødet fastsætter det årlige medlemskontingent.
 • 3
  Årsmødet er menighedens øverste myndighed. Ordinært årsmøde afholdes inden udgangen af marts måned. Det indkaldes ved annoncering i kirkeblad og opslag på hjemmesiden senest 14 dage forinden årsmødet. Forslag til behandling på årsmødet skal være menighedsrådet i hænde senest 1. februar.

Alle registrerede medlemmer fra 18 år har stemmeret på årsmødet.

Dagsorden for årsmødet skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Menighedsrådets beretning til godkendelse.
 4. Præstens beretning.
 5. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af medlemmer til menighedsrådet samt suppleant.
 9.                  Valg af statsautoriseret/registreret revisor samt folkevalgt revisor og suppleant.
 10. Evt.

Vedr. pkt. 8: Valg af kandidater til menighedsrådet foregår ved skriftlig afstemning. Der skal stemmes på det antal personer, der skal vælges.

Afgørelser på årsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun én fuldmagt for hvert fremmødt medlem.

 • 4
  Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer på et årsmøde.
 • 5
  Ekstraordinært årsmøde afholdes, hvis menighedsrådet eller mindst 30 medlemmer af menigheden skriftligt, med angivelse af dagsorden, fremsætter ønske herom til menighedsrådets formand.
  Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel og mødet afholdes senest 4 uger efter ønsket er fremsat.
 • 6a
  Menighedsrådet består af 9 medlemmer, der vælges for en 3-årig periode. Genvalg kan finde sted.
  Hvert år er 3 medlemmer af menighedsrådet efter tur på valg. Menighedsrådet konstituerer sig senest 14 dage efter årsmødet med formand, næstformand, sekretær, kirkeværge og kasserer og fastlægger sin forretningsorden.
  Menighedsrådet har ansvar for menighedens økonomiske forhold. Afstemninger i menighedsrådet afgøres ved almindeligt flertal.
 • 6b
  Til revision af regnskabet vælges to medlemmer, der vælges for en to-årig periode. Genvalg kan finde sted.
  Hvert år er et medlem efter tur på valg. Suppleant vælges hvert år.
 • 7
  Årsmødet fastsætter regler for ansættelsesproceduren ved ansættelse af præst.
  Ansøgning til Kirkeministeriet om stadfæstelse af præst skal godkendes af årsmødet.
  Stk. 2 Uansøgt afskedigelse af en præst skal godkendes af årsmødet.
 • 8
  Menighedsrådet repræsenterer menigheden og handler på vegne af denne.
  Foreningen tegnes af formanden og mindst ét yderligere medlem af menighedsrådet.
  Køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån skal forelægges et årsmøde til afgørelse.
  På baggrund af fuldmagt fra årsmødet forpligtes menigheden økonomisk ved underskrift af det samlede menighedsråd.
 • 9
  Opløsning af menigheden kan kun ske, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på 2 af hinanden følgende årsmøder.

Ved opløsning af menigheden skal eventuel formue tilfalde de grundtvig-koldske friskoler i Odense kommune og arbejde af grundtvigsk folkelig eller kirkelig art.

Paragraf 3 og paragraf 8 revideret på årsmødet d. 21. marts 2017

Paragraf 2, paragraf 3, paragraf 6a revideret på årsmødet den 23. marts 2023