Årsmødet 2020 afholdes d. 25. marts kl. 19.00

____________________________________________________

Årsmøde i Odense valgmenighed – afholdt onsdag d. 20. marts 2019 kl. 19.00

Klik her for at læse Referatet

1:        Valg af dirigent

Torsten Johannesen blev foreslået og valgt. Torsten konstaterede årsmødet varslet og indkaldt korrekt i forhold til vedtægterne. Han gjorde endvidere opmærksom på, at der ikke var nogen indkomne forslag i henhold til pkt 6.

2:        Valg af referent og stemmetællere

Poul Borch Nielsen blev foreslået som referent og valgt.
Arne Rasmussen og Anders Lundsgaard blev foreslået og valgt som stemmetællere.

3:        Menighedsrådets beretning v. Anne Grete Pilgaard. Kan læses HER Beretningen vedlagt dette referat.

Herudover fremlagde menighedsrådet også idéer til ændring af alterparti og prædikestol. Der blev både fremvist billeder fra andre kirker, samt skitser fra indretningsudvalget. Der blev lagt vægt på, at væggen mod Dronningsgade ikke skal ændres. Der skal gerne skabes balance mellem orgelet og prædikestolen. De lodrette og vandrette linjer tænkes videreført fra andre dele af kirken til ny-indretningen. Der må gerne skabes forbindelse mellem kirken og byen i form af letbanen. Og fra skulpturerne udenfor til den moderne transportform. Der har været kontakt til kunstneren John Kørner, som er meget interesseret i at være med i projektet.
Tanken er – såfremt årsmødet godkender det – at få lavet mere præcise skitser i samarbejde med kunstneren. Dernæst skal en arkitekt involveres, så der kommer sammenhæng i kirkerummet. Når et mere præcist projekt foreligger, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der tages stilling til, om man skal gå videre med at finde finansieringsmuligheder osv. Denne første fase anslås til at koste omkring 40.000 kr.
Kommentarer fra deltagerne: et stort flertal var positive. Der blev lagt vægt på lethed, lys, åbne til byens rum, kirkerelevant motiv ved alteret, John Kørner. De få indvendinger gik på, at man holdt af det som det var nu, og at man kunne frygte trafikstøj, hvis der blev åbnet (i form af glasparti el. lign) til letbanen.
Årsmødet gav tilsagn til, at der skulle arbejdes videre med projektet.

Menighedsrådets beretning blev enstemmigt godkendt.

4:        Præstens beretning.Beretningen vedlagt dette referat.
Efter Inger Bergeons beretning var der flere kommentarer. Fælles for kommentarerne var, at de gav udtryk for stor taknemmelighed overfor Ingers måde at være præst på, hendes måde at modtage nye medlemmer på, hendes prædikener, og det, at hun også engagerede sig i aktiviteter udenfor valgmenigheden.
Præstens beretning skal ikke godkendes, men fik stor applaus.

5:        Fremlæggelse af årsregnskab.

Kasserer Henrik Therkelsen fremlagde regnskabet. Regnskabet er godkendt af registreret revisor samt af de interne revisorer.
Hovedpunkter: regnskabet udviser stort positivt resultat, bl.a. pgra modtagelse af en arv på kr. 700.000. Disse penge hensættes til projektet nævnt i forbindelse med punkt 3.
Uden arv er resultatet ca. 300.000 kr, hvilket anses for meget tilfredsstillende.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6:        Indkomne forslag. Intet under dette punkt.

7:        Forelæggelse af budget.

Henrik Therkelsen fremlagde budgettet for 2019. Der budgetteres med et resultat på kr. 25.000, men forhåbentlig får vi i lighed med tidligere også tilskud fra tipsmidlerne og momsrefusion. Det kan sandsynligvis bidrage med omkring 100.000 kr yderligere.

8:        Valg af medlemmer til menighedsrådet samt suppleant.

På valg var Helene Sønderby, Anne Grete Pilgaard samt Henrik Therkelsen. Alle 3 var villige til genvalg.
Der blev ikke foreslået andre kandidater. De tre blev dernæst valgt med applaus.

Suppleant – menighedsrådet havde ikke nogen forslag, da man ønskede at åbne for andre forslag end menighedsrådets. Torsten Johannesen foreslog sig selv som suppleant, og blev valgt med applaus!

9:        Valg af registreret revisor samt folkevalgte revisorer og suppleant.

Revisor Finn Skov blev genvalgt som revisor.

Folkevalgte: Palle Wognsen blev valgt sidste år, og sidder for 2 år.
Arne Rasmussen var på valg og blev genvalgt.

Suppleant: Anders Lundsgaard blev genvalgt.

10:      Eventuelt.

Der var enkelte bemærkninger. Der blev opfordret til, at hvis menighedsrådet påtænker endnu et rejsemål, så at tænke på, det ikke må være for dyrt. Alle bør kunne være med rent økonomisk.
Der blev også bedt om, at man undersøger om der kan skabes bedre parkeringsmuligheder ved kirken.
Endelig var der korte kommentarer fra præsten og dirigenten om den kunstudstilling, som for tiden er ophængt i kirken.

Referent Poul Borch Nielsen                                                            Dirigent Torsten Johannesen